Information om avgiftsinbetalning till Utsikten

Inbetalning

Betala in avgiften/avgifterna senast den fjärde i den månad inbetalningen gäller. Betala gärna in just på dagen den 4; det underlättar uppföljningen av avgiftinbetalningarna i våra kontoutdrag. Om man vill kan man betala in hela terminens avgift på en gång.

Utsiktens plusgiro: 552733-8

Skriv barnens namn och månad/period inbetalningen avser på inbetalningsavin/meddelanderaden.

Avgifter

Avgifterna beror på barnets ålder, om det finns yngre syskon i barnomsorgen och hushållets inkomst. Om man har fler barn i förskola eller skolbarnomsorg/fritids (gäller även barn som inte går på Utsikten) så får man syskonrabatt för det äldre barnet/barnen, se nedan. Följande är kopierat från kommunens webbplats:

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgift för barn 1-2 år:

• Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 425 kr/mån

• Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 950 kr/mån

• Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån

• Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år [anm: för oss med fritidsverksamhet: 3-10 år], gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år.

• Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 950 kr/mån

• Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån

• Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 475 kr/mån

• Barn nr 4: ingen avgift

Inkomst lägre än maxtaxa

Om hushållet har lägre inkomst än 47 490 kr/månad före skatt har man rätt till nedjusterad avgift enligt procentsatserna ovan. Det krävs dock att man lämnar in en blankett med inkomstuppgifter till den som har ansvar för avgiftsuppföljningen (se nedan). Blanketten finns på hemsidan. Utan blankett gäller maxtaxa. Blanketten lämnas in minst en gång per år, högst en gång per termin. Om inkomsten varierar mellan månader är det genomsnittet per kalenderår eller per termin som gäller. Om inkomsten inte är förutsägbar, beräknas avgiften baserat på föregående kalenderårs inkomst.

Halv avgift gäller för barn som behöver särskilt stöd enligt skollagen.

Övrigt - Juli månad är avgiftsfri, Alla övriga månader betalar man hel avgift för oavsett närvaro. - Augusti betalar man full avgift för även om barnet inte är där hela månaden (gäller ej nyinskolade barn, se nedan). - Nya barn betalar avgift från den dag barnet börjar (inkl. inskolning). Börjar man t.ex. den 15 augusti, betalar man 15/31*avgiften.

Se vidare kommunens webbplats: http://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o- familjedaghem/avgifter-for-forskola/

Kontaktperson

Frågor och, vid behov, blankett med inkomstuppgifter skickas till Magdalena Wallman, magdalena.wallman@gmail.com eller lämnas i min brevlåda på Paradisgatan 29 C.